Vzdělávací program k rozšíření odborné kvalifikace učitelů ZS 1 o obor učitelství pro MŠ
(Projekt FRVŠ č. 701/2007)

Studijní materiál


 

Tabule splněných úkolů

Jak v mateřské škole rozvíjet kompetence k učení

Mateřská škola Kampanova ul., Hradec Králové, Eva Hrubá
 

Novodobým údělem člověka je soustavné učení čili celoživotní vzdělávání. Pojetí slova "učení" se však postupně mění. Ukazuje se, že škola se nemůže zabývat jen předáváním poznatků a mravní výchovou. Z hlediska potřeb celoživotního vzdělávání musí škola mimo jiné učit žáky "učit se", vytvářet jejich pozitivní vztah k učení a rozvíjet dovednosti (kompetence), které umožňují při učení vycházet z vlastních zájmů a potřeb.
Nové formulace cílů vzdělávání uvedené v zákoně o vzdělávání i v rámcovém vzdělávacím programu pro předškolní i základní vzdělávání vyžadují po učitelkách a učitelích používání takových metod a forem práce, které povedou ke splnění uvedených cílů.

Podstatou některých didaktických inovací, které se uplatňují v oblasti primárního vzdělávání a které mohou začínat již v preprimárním vzdělávání je vytváření nového rámce pro individuální učení.
V tradiční škole je vyučující rozhodujícím činitelem, který učivo didakticky analyzuje, vybírá jeho podstatné oblasti a pak následně organizuje učební proces - organizuje učení žáků. Velice často se tak děje frontálním způsobem - žáci postupují pod řízením vyučujícího více či méně jednotně. Vyučování spočívá v přenosu - transmisi poznatků, nácviku dovedností, vytváření odpovídajících postojů.
v tomto didaktickém modelu řízení učebních činností je žák často zatlačen do pasivity, je příjemcem informací a vykonavatelem příkazů vyučujícího.

Pro rozvíjení kompetencí k učení, tak významných v procesu celoživotního vzdělávání, je důležité poskytnout žákům větší možnost výběru činností a podpořit jejich rozhodování o svém vlastním učení a tím je vést k zodpovědnosti za jejich učení. Jsou-li toto cíle didaktických inovací na prvním stupni základní školy, pak je třeba vytvářet k jejich plnění podmínky již v předškolním vzdělávání.

Pro získání kompetencí k učení je důležité osvojit si tyto dovednosti:
- naučit se organizovat svůj učební čas,
- naučit se organizovat si svou vlastní práci,
- naučit se pracovat samostatně a nezávisle.

Tyto cíle je třeba mít na zřeteli při organizování různých činností již v mateřské škole ve fázi předškolního vzdělávání a k jejich naplnění je třeba vytvářet předpoklady.

Následující příklad používání tzv. tabule splněných úkolů je příkladem, jak můžeme děti k zodpovědnosti za své učení odmala připravovat.

Na tabuli splněných úkolů má každé dítě vymezené místo - je zde jeho fotografie a "osobní značka". Zároveň zde má každý svoji sadu pastelek.

Podstata využívání této tabule spočívá v tom, že po splnění určitého jednoduchého úkolu si každý na své místo na tabuli nalepí malou nálepku, kterou je tento úkol označen. Učitelka tak má přehled, jak děti své úkoly plní.

 Příklad využití tabule splněných úkolů: Nebezpečné situace pro děti

1. Společné povídání v kroužku:

Pohádka o neposlušných kůzlátkách.
Co dělat, když jsem sám - sama doma a někdo zvoní.
Vyjádření vlastního názoru. Vlastní zkušenosti.
Jiné příklady nebezpečných situací pro děti - například cizí člověk láká děti sladkostmi, aby s ním šly.
Jak si v takových situacích poradit.
Kde hrozí další nebezpečí.
Ujasňování názorů na správné řešení situací, současně rozvíjení komunikačních kompetencí.

 

2. Zadání úkolu:

Pracovní list je v košíku pod tabulí.
Vysvětlení, co je na pracovním listu. Jaký je úkol: Přemýšlet o situaci na obrázku způsobem "co mám dělat, když ..."Kolečko vybarvené červenou barvou znamená NE (špatné, nebezpečné jednání), Kolečko vybarvené zelenou barvou znamená ANO (správné, bezpečné jednání).
Úkol je možné splnit zpravidla do konce týdne, ovšem dítě, které nechodí delší dobu do školky, může úkol splnit později.

 

 

(tento pracovní list je možné po zvětšení vytisknout)

 

3. Plnění úkolu:

K plnění úkolu je vhodné uspořádání pro práci v malých skupinkách. Úkol však není pojat jako skupinová práce. Přemýšlet o situaci na obrázku je třeba nejprve samostatně, je však možné se poradit s ostatními dětmi. Je přirozené, že se děti snaží si navzájem poradit. Nejprve se však musí o správné řešení pokusit každý sám.
Pracovní list (nebo jeho část) je možné vymalovat jako omalovánku.
Pracovní list děti podepíší (pokud znají některá písmena) nebo nakreslí svoji značku.

 

 

4. Po splnění úkolu:

Pracovní list se po splnění úkolu vloží zpět do košíku. Košík je označen malou samolepkou a stejnou samolepku dítě nalepí do svého místa na tabuli splněných úkolů.

Učitelka postupně kontroluje pracovní listy a hovoří s jednotlivými dětmi, pokud z vyplněného pracovního listu vyplývají nějaké nejasnosti. Tabule splněných úkolů nabízí přehled, kdo má co hotovo eventuelně komu je třeba věnovat větší péči.

V uvedeném příkladu je použit jeden pracovní list. Podle témat činnosti a charakteru pracovních listů mohou být dětem zadány i dva úkoly současně.

Děti mají velkou svobodu při rozhodování, zároveň však mají zodpovědnost se rozhodnou a úkol splnit. Někdo úkol udělá hned, někdo tuto činnost odkládá. Záleží na individuálním rozhodnutí. Takto připravené situace vedou k rozvíjení mimořádně důležité dovednosti - samostatně se rozhodovat o době plnění úkolů s vědomím, že se úkol musí splnit. Děti si zvyknou pracovat samostatně. V případě potřeby jsou schopny si úkoly navzájem vysvětlit, za učitelkou chodí jen v nejnutnějším případě.

Většina pěti až šestiletých dětí systém práce s pracovními listy a nalepování samolepek při splnění úkolu bez problému pochopí, i když je třeba někomu postup i několikrát vysvětlit. Děti tento způsob práce velice baví a pracují se zájmem a nadšením.

Vyplněné pracovní listy se prezentují na nástěnce, kde se s nimi mohou seznámit i rodiče. Rodiče systém práce s pracovními listy oceňují a jsou ochotni jej podporovat, například sami přiházejí s nápady, jaké pracovní listy využívat, nabízejí kopírování pracovních listů apod.

Další příklady používaných pracovních listů:
- grafomotorické listy,
- rozvíjení matematických představ,
- labyrinty,
- obrázky se skrytými úkoly (jako omalovánky),
- rozlišování barev,
- hledání geometrických tvarů,
- rozvíjení představ větší - menší  apod.


Jsou různé možnosti, jak děti vést k samostatné práci a zároveň jejich učení dávat řád. Podmínkou úspěšného učení je i kontrola plnění úkolů.

Na obrázku je tabule splněných úkolů používaná ve škole v Nizozemsku ve skupině nejmenších dětí (tato skupina odpovídá naší mateřské škole). Princip samostatného rozhodování při výběru úkolů a přehledné kontroly patří k ke znakům efektivního učení, které umožňuje plnit aktuální cíle vzdělávání.


Text a fotografie: Vladimír Václavík, ÚPPE PdF UHK


Využití tabule splněných úkolů ukazuje následující VIDEO (2:40), autorka Miluše Doležalová, MŠ Třešť