Projekt  "Odpady"

Projekt byl realizován v 5. třídě v ZŠ Staré Město

Dlouho jsem přemýšlela, jaké téma bych měla pro náš projekt zvolit. Věděla jsem, že by to mělo být něco zajímavého, ale zároveň poučného. Když jsem procházela naši domácí knihovnu, upoutala mne malá knížka „Desatero domácí ekologie“, která pojednává o možnostech ekologického chování v domácnosti. Jedna z kapitol se týkala problematiky odpadů a jelikož doma třídíme odpad, rozhodla jsem se, že toto téma bude to pravé.

Několik dní předem jsem své žáky informovala, že pro ně chystám netradiční formu výuky. Řekla jsem jim, čeho se bude projekt týkat, jak bude den probíhat, a že si mají  nosit různé materiály, týkající se této problematiky. Děti tento problém zaujal natolik, že se již nemohly dočkat a ráno v „den D“ jsme  byli ve třídě zavavalení PET lahvemi, krabicemi a dalšími „odpady“, které se v rukou dětí měly změnit v zajímavý výrobek -  panáka Plasťáka.

Ráno jsme si zopakovali cíl dne a řekli si, co nás v jeho průběhu čeká. Potom jsme se vydali na procházku po městě a u nejzajímavějších „odkladišť“ odpadů jsme se zastavili a říkali si, co je zde špatného a proč. Také jsme se zastavili u míst, kde jsou umístěné kontejnery na separovaný odpad, řekli jsme si, která barva je na který druh odpadu a na který odpad tu kontejnery chybí.

Po příchodu do školy jsme se posadili do kroužku (výchova komunikativních dovedností), znovu probrali celou naši vycházku a společně jsme se shodli na tom, že sběr odpadů má v našem městě své slabiny. I přes kontejnery na separovaný odpad a placené paušální poplatky za odvoz komunálního odpadu jsme byli nuceni konstatovat, že kdybychom si s sebou vzali nějaké pytle na odpadky, byly by hned plné.

Po této diskusi jsme se začali věnovat práci. Každý žák si vzal svůj předmět v obalu, který si měl přinést z domova, a začal s písemným popisem jeho vzhledu (český jazyk). Na závěr měli žáci také určit, do kterého kontejneru jejich obal patří. Jelikož se většinou jednalo o nějaký pamlsek, mohli si ho děti za odměnu sníst.

Po splnění tohoto úkolu se z dětí stali novináři a ve trojících se rozešli po škole za učiteli a pokládali jim předem připravené otázky, týkající se třídění odpadu ve Starém Městě.  Po jejich návratu jsme si opět sedli do kruhu a vyhodnocovali zjištěné poznatky.

Jako další bod programu bylo samostudium, při kterém se děti za pomocí výukových materiálů (rozvíjení kompetencí vyhledávat a vyhodnocovat informace) seznamovaly podrobněji s jednotlivými odpady, jejich vznikem a možné recyklaci. Následně jsme si sedli opět do kroužku a získané informace jsme si sjednotili a utřídili. Na základě právě získaných znalostí žáci v rámci pracovních skupin vytvořili plakáty (výtvarná výchova), vyzývající ke třídění odpadů v domácnostech.

Samozřejmou součástí naší práce byla i matematika. Pomocí znalostí různých veličin jsme si propočítávali, zda je pro rodiny ekonomičtější kupovat výrobky v menších nebo větších baleních, ať už z pohledu ceny výrobku, nebo z hlediska spotřeby obalových materiálů a s tím spojených problémů s jejich recyklací.

„Zlatým hřebem“ našeho celodenního snažení byla výroba Plasťáků (pracovní dovednosti). Tyto panáky děti vyráběly z odpadového materiálu a snažily se tak dokázat, že i použitý obal, který když se správně použije, může být ještě součástí zajímavé výtvarné činnosti. Také jsme si vyrobili „kontejnery“ na plasty a papír, do kterých budeme třídit naše odpadky tak, jak jsme si o tom povídali a učili se. Určili  jsme si i službu, která se bude starat o jejich vynášení do těch skutečných kontejnerů.

Během celého dne jsme si společně povídali o tom, že naše planeta si zaslouží lepší zacházení (výchova k ochraně životního prostředí - enviromentální výchova) a že každý z nás k tomu může přispět třeba tím, že bude třídit domovní odpad a zajistí tak potřebné suroviny pro nové výrobky, které se nebudou muset brát z přírody. Všichni jsme se shodli na tom, že máme naši planetu rádi a proto jsme se naučili i písničku (hudební výchova) od Zdeňka Svěráka „Chválím tě Země má“, kterou jsme si po vyhodnocení celého dne společně zazpívali.

Při rozhovoru učitelé velice ochotně spolupracovali a podělili se s námi o své zkušenosti a postřehy odpady3.jpg (64154 bytes)
Studujeme materiály týkající se otázek odpadů odpady2.jpg (112077 bytes)
Naše výrobky z odpadů byly vrcholem našeho celodenního snažení odpady1.jpg (104089 bytes)

V rámci pedagogické praxe zpracovala a realizovala Hana Jordová, KS - ZS 1, PdF Univerzity Hradec Králové


Odkaz na stránky pro děti o třídění odpadů:

www.tonda-obal.cz