Nové zásady kurikulární politiky (BÍLÁ KNIHA, 2001)

Centrálně bude zpracován"Státní vzdělávací program (národní kurikulum). Na jeho zpracování se budou podílet účastníci vzdělávání, sociální partneři, Rada pro vzdělávání. Přípravu národního kurikula bude garantovat MŠMT.
Pro každý stupeň a obor vzdělávání bude centrálně zpracován "Rámcový vzdělávací program". Mimo jiné vymezí oblasti vzdělávání. Pro 1. stupeň je stanoveno 9 oblastí:
  1. Jazyková a literární komunikace
  2. Matematika a její aplikace
  3. Informační a komunikační technologie
  4. Člověk a jeho svět
  5. Člověk a společnost
  6. člověk a příroda
  7. Umění a kultura
  8. Člověk a zdraví
  9. Člověk a svět práce

Rámcový vzdělávací program doplní pravidla pro tvorbu školních vzdělávacích programů, podle nichž bude školám umožněno vytvářet vlastní kurikula.


Školní vzdělávací program je dokument, v němž bude mít každá škola prostor vyjádřit své záměry a plány vzdělávání. Tím se umožní značná autonomie škol. Školní vzdělávací program bude vycházet z podmínek daných rámcovým vzdělávacím programem.
Na zpracování školního vzdělávacího programu se budou podílet především učitelé, své požadavky a náměty budou moci uplatnit i rodiče, sociální partneři a postupně i sami žáci.


Pokud některá škola nevytvoří dostatečné předpoklady pro samostatné zpracování vlastního školního vzdělávacího programu, budou školám nabídnuty centrálně zpracované modelové vzdělávací programy . Ty usnadní tvorbu školních vzdělávacích programů.