Mezinárodní konference

Dítě předškolního věku a jeho paidagogos

Univerzita Hradec Králové, Pedagogická fakulta

Ústav primární a preprimární edukace

Dne 2. dubna 2009 se na pedagogické fakultě UHK uskutečnila mezinárodní konference Dítě předškolního věku a jeho paidagogos.

Pro jednání konference byly stanoveny následující tematické okruhy:
 
Dítě v 21. století
Předškolní pedagog - vize a úskalí profese
Silné a slabé stránky naplňování rámcového vzdělávacího programu,
Pohled na management mateřských škol, Dynamika vzdělávání předškolních pedagogů.

Hlavní referáty  byly věnovány především proměnám předškolního vzdělávání a otázkám přípravy předškolních pedagogů. V podobném duchu se neslo i jednání v sekcích a při doprovodných akcích - byly realizovány návštěvy mateřských škol v Hradci Králové a ukázky činností studentek při pedagogické praxi v těchto MŠ.

KK
Konferenci zahájil děkan pedagogické fakulty UHK doc. Ing.Vladimír Jedlička. Uvítal více než 150 účastníků, mezi nimiž byli i zahraniční delegáti ze Slovenska, Polska, Velké Británie, Norska a Ruska. Pohled do jednacího sálu při plenárním jednání konference Poděkování ředitelce ÚPPE doc. PhDr. Martě Faberové za její rozhodující podíl při úspěšné akreditaci oboru Učitelství pro mateřské školy na PdF UHK a rozvoj vysokoškolského studia pro učitelky MŠ.

Při úvodní prezentaci (zde obrázky k historickému vývoji) předvedli  studentky 3 ročníku bakalářského studia MŠ, dramatické pásmo. A nemohlo to být jinak - společně s nimi vystoupily i děti z mateřské školy.

V předsálí jako doprovodná akce probíhala videoprezentace zajímavých činností z mateřských škol. Nabídka pomůcek  pro práci v MŠ byla rozšířena o výstavku některých materiálů, které se dříve v zařízeních pro předškolní výchovu používaly.


Atrium budovy č. 3 Pedagogické fakulty UHK a přilehlé chodby nabízely účastníkům konference řadu informací a ukázek z činností v mateřských školách v Královéhradeckém regionu.

Panel Mateřské školy Kamarád

 

Při konferenci byly vystaveny výkresy dětí získané pro přehlídku  dětské výtvarné tvořivosti "Školka očima dětí" (úvodní panel výstavy)

 

Jeden z oceněných výkresů nazvaný "Hraju si s kamarádkou v kuchyňce"

 

Významnou součástí jednání konference bylo společné jednání zástupců pedagogických fakult z České republiky, kde probíhá bakalářské, popřípadě magisterské studium oboru Učitelství pro mateřské školy. Tito zástupci fakult jsou garanty a garantkami příslušného studijního oboru.

 

Na zdařilém průběhu konference, která poukázala na důležité proměny předškolního vzdělávání, se podílel tým pracovníků ÚPPE.

Tečkou za úspěšným jednáním bylo slavnostní rozkrájení konferenčního koláče.