Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Košice, Užhorodská 39, trieda 5. c

 Škola - Schule - School
Základná škola
Užhorodská 39
040 11 Košice
Slovensko
e-mail: zsu@zsuzhorodska.sk
www.zsuzhorodska.sk
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] To sme my: Sme trieda so zameraním na matematiku a informatiku. Učíme sa angličtinu. Sme dobrý kolektív. Na našej nástenke je veľa pekných obrázkov. V triede máme veľa kvetov. Na hodinách sme aktívni a pozorní. Zapájame sa do rôznych súťaží (Pytagoriáda, Klokan, MO, Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Prolog, Geograf. olympiáda, Turnaj v stolnom tenise, Turnaj vo vybíjanej, zber papiera a iné) a projektov (Zaspievajme si, Virtuálna galéria).
[D] Die Klasse 5. C hat 23 Schüler, 9 Jungen, 14 Mädchen.
[GB] Number of pupils: 23, 9 boys, 14 girls
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK]
[D] Wir lernen Computer, Mathematik, Kunst, Sport. Unsere Klasse spezialisiert sich auf Mathematik und Informatik. Unsere Klasse lernt Englisch. Wir bilden ein gutes Kollektiv. In der Klasse haben wir viele Blumen und an unserer Pinnwand sind viele schőne Bilder. In der Unterrichtstunde sind wir aktiv und auf merksam. Wir beteiligenuns an verschiedenen wettbewerben (Pytagoriáda, Klokan, Mathematic Olymp., Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Prolog, Geograph. Olymp. und sportliche) und Projekte (Singen wir, Virtual galerie).
[GB] Who we are: We are a specialized class of mathematics and information technology. We learn English. We are a good company. There are a lot of nice pictures in our classroom and also a lot of flowers. We are very active and we work hard. We take part in different competitions (Pytagoriáda, Klokan, Mathemat. Olymp., Hviezdoslavov Kubín, Šaliansky Maťko, Prolog, Geograph. Olymp., table - tennis, PE games etc.) and projects (Let´s sing, Virtual Gallery).
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK]
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naše mesto: Vitajte v Košiciach, v metropole východného Slovenska. Najvýznamnejšou historickou pamiatkou a pýchou mesta je Dóm sv. Alžbety. Pri prechádzke po Hlavnej ulici sa určite pristavíte pri "Spievajúcej" fontáne pred Štátnym divadlom. Navštívte Botanickú záhradu (uchováva približne 4 tisíc rastlinných druhov a kultivarov) a Zoologickú záhradu v Kavečanoch (rozlohou 278,3ha je najväčšia v strednej Európe). Blízke okolie Košíc ponúka viacero príležitostí využitia voľného času na šport, oddych a zábavu - Alpínka (atrakciou je detský vláčik), Kavečany (tobogánová dráha, terény pre zjazdové i bežecké lyžovanie), plážové kúpalisko Nad Jazerom (vodné lyžovanie pomocou lyžiarskeho vleku) a ďalšie.
[D] Willkommen in Košice, der Metropole der Ostslowakei. Das bedeutenste historische Andenken Sehens wür digkeit und der Stolz der Stadt ist der St. Elisabeth-Dom. Beim Spaziergang durch die Haupt Strasse bewundern wir singende Fontane vor dem Staats-theater. Besuchen Sie Botanische Garten (bewahrt etwa 4 Tausend Pflanzenarten und Kultivate) und der Zoologische Garten in Kavečany (mit seiner Fläche von 278,3 ha ist der grőßte in Mitteleuropa). Die nahe Umgebung von Košice bietet die verschiedensten Mőglichkeiten für Freizeit und Sport, Erholung und Unterhaltung - Alpinka (Attraktion ist die Kindereisen-bahn), Kavečany (die Toboggan-Bahn, Terrains für Ski fahren), das Strandbad Nad Jazerom (Wasserskilift Moglichkeiten für Wasserskisportler) und andere.
[GB] Our city: Welcome to Košice, the metropolis of Eastern Slovakia. The most important piece of heritage and pride of the city is the Catedral of St. Elizabeth. While walking along the Main Street take a look at the "Singing" fountain in front of the teathre building. Visit the Botanical Gardens (keep approximately 4000 species of natural and specially-bred plants) and the Zoological Gardens of Kavečany (spreading over 278,3 hectares is the largest in Central Europe). The close environs of Košice offer many opportunties for spending leisure time on sport, relaxation or entertainment - at Alpinka (an attraction is children train), Kavečany (the dry toboggan run, well-tended downhill ski slopes and crosscountry ski track), the beach bathing area Nad Jazerom (offers the chance to do water-skiing on the ski-tow) and many more.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK]
[D]
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger