Představujeme se 2000/2001
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


15 ZŠ, J. A.Komenského 474, Most, 5. B

 Škola - Schule - School
Adresa: 15 ZŠ, J. A.Komenského 474
Most
434 01
e-mail: 15zsmost@schoolnet.cz
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[CZ] 5.B, 13 chlapců, 17 dívek, třídní učitelka Mgr. Edita Doležalová
[D] 5. B, 13 Jungen, 17 Mädchen, Klassenlehrerin Edita Doležalová
[GB] 5. B, 13 boys, 17 girls, teacher Edita Doležalová
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[CZ] Učíme se český jazyk, matematiku, anglický a německý jazyk, vlastivědu, přírodovědu, baví nás hodiny tělesné a výtvarné výchovy a další předměty. Těšíme se na pracovní činnosti, při kterých budeme letos ve školní kuchyňce vařit a péci různé dobroty. Také nás zajímá Vesmír, o kterém si povídáme v hodinách přírodovědy.
[D] Wir lernen Tsechisch, Mathematik, Englisch und Deutsch, Landeskunde, Naturkunde, wir haben gern Turnen, Kunst und weitere Lehrfächer. Wir freuen uns auf die Arbeit- aktivitäten, wo werden wir dieses Jahr in der Schulkűche verschiedene Lockerbissen kochen und bachen. Uns interresiert Kosmos, űber ihm erzahlen wir in Naturkunde.
[GB]
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[CZ] Na obrázku je náš oblíbený koutek ve třídě. Tady si rádi čteme na koberci nebo posloucháme hudbu. Někdy zde také tancujeme.
[D]
[GB]
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[CZ] Naše město Most je nové a moderní, žije v něm více než 70 tisíc obyvatel. Turisté se zajímají o gotický kostel Nanebevzetí panny Marie. Mnoho návštěvníků vždy přilákají akce konané na mosteckém autodromu, hipodromu nebo na novém Prvním náměstí
[D] Unsere Stadt Most ist neu und modern. Hier leben mehr als 70 tausend Einwohner. Die Touristen interresieren űber die gotische Marie- Himmelfahrtkirche. Viele Besucher reizen die Aktionen auf Autodrom und Hipodrom oder auf dem Markplatz.
[GB]
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[CZ] Chrám Nanebevzetí panny Marie. Gotický kostel ze 16. století byl ohrožen těžbou hnědého uhlí. Zachoval se díky unikátnímu přesunu o 841 metrů. Dnes opět slouží veřejnosti, pořádají se tam bohoslužby, výstavy a koncerty vážné hudby.
[D] Die Marie - Himmelfahrtkirche. Die gotische Kirche aus 16. Jh. wurde bedrohen der Főrderung der Braunkohle. Sie wird erholen sich sei Dank der Verschiebung um 841 m. Heute ist sie geőffnet, dort sind Gottesdienste, Ausstelungen und Konzerte der klassischen Musik.
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger