Představujeme se 2001/2002
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Podolí - Slovenská republika, třída 4. A

 Škola - Schule - School
Základná škola
Hlavná ul.
916 22 Podolie
Slovenská republika
E-mail: janka.schreiberova@post.sk
URL:
 Naše třída - Unsere Klasse - Our class
[SK] Trieda: 5. A, triedny učiteľ: RNDr. Janka Schreiberová, počet chlapcov: 13, počet dievčat: 10
[D] Klasse: 5.A. Klassenlehrer: RNDr. Janka Schreiberová, Jungenzahl: 13, Mädchenzahl: 10
[GB] Class: 5.A, class teacher: RNDr. Janka Schreiberová, amount of boys: 13, amount of girls: 10
 Co se učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Učíme sa matematiku, angličtinu, nemčinu, prírodopis, zemepis, dejepis, slovenčinu, telocvik, výtvarnú výchovu, hudobnú výchovu. Radi počítame, cvičíme, spievame, maľujeme. Nemecky:
[D] Wir lerner Mathematik, English, Deutsch, Naturkunde, Erdkunde, Geschichte, Slowakisch, Turnen, Malen, Musik. Wir rechnen, turnen, singen, malen gern.
[GB] We have many school subjects - e.g. Maths, Anglish, German, Science, Geopraphy, History, Slovak, P.E., Art lessons, Music, ... We love counting, doing excercises, singing and painting.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] V triede máme rozdelenú prácu. Máme pravú a ľavú ruku triednej učiteľky, financmajstrov, kvetinárky, nástenkárky. V triede máme aj klavír a tabuľu s notovou osnovou.
[D] In der Klasse haben wir die Arbeit geteilt. Wir haben "die linke" und "die rechte" Hand der Klassenlehrerin, die Finanzmeister, die Blumen-pflegerinen und die Kinder, die die Wandzeitung vorhereiten. In der Klasse gibt es auch eine spezielle tafel für Noten.
[GB] We have different work in our class. One student is "a right hand" of our Mrs.class teacher and the other is the "left hand". (Both of them are the main helpers of her.) We also have bankers, girls who look after the flowers, wall-poster makers. There is also a piano in our classroom with a special music plot board.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Obec Podolie leží 11 km juhozápadne od Nového Mesta nad Váhom. Kedysi patrila do čachtického panstva pod názvom Lessethe. Dnes má asi 2000 obyvateľov. Je tu gotický kostol sv.Juraja, murovaná zvonica a klasický Trojičný stĺp. V blízkosti je svetoznáme kúpeľné mesto Piešťany.
[D] Das Dorf Podolie liegt 11 km südwestlich von Nové Mesto nad Váhom. In der Vergangenheit gehörte es zum Herrschaft von Čachtice unter dem Name Lessthe. Heutzutage hat es etwa 2000 Bewohner. Es gibt hier die gotische Kirche St.Juraj, den gemauerrnten Glockenturm und die klassizistische Säule der Heiligen Dreifaltigheit. In der Nähe gibt es die weltberühme Badestadt Piešťany.
[GB] The village Podolie is situated 11 km to the south-west from Nové Mesto nad Váhom. Once upon a time Podolie belonged to the Čachtice-castle called Lessethe. Now days there are about 2000 people live in Podolie. There is gothic churcheof St.Juraj, belfry and a classicistic Trinity pole. There is welknown spa-town Piešťany.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Nad obcou Podolie sa nachádza Očkovská mohyla - významná archeologická lokalita. Je to sídlisko zo st. doby bronzovej, mohylový kniežací hrob z ml. doby bronzovej. Odkrylo sa tu asi 250 hrobov, unikátny je nález alabastrovej urny.
[D] Über der Dorf befindet sich bedeutende archäologische Lokalität, Siedlung aus der älteren Bronzezeit, Fürstengrabhügel aus der jüngeren Bronzezeit. Hier wurden etwa 250 Graobstätten enthüllt. Unikat ist der Fund der Alabasterurne.
[GB] There is a significant archeological locality nearby the village. It is a settlement from the Elder Bronze Ages, a tumulus from the Younger Bronze Ages. Approximately 250 graves and the unique alabaster urn have been discovered there.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger