Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Jenisejská, Košice, trieda 5. A

 Škola - Schule - School
Základná škola
Jenisejská 22
040 01 Košice
Slovenská republika
E-mail: zs.jenisejska22@szm.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Trieda 5.A, triedna učiteľka Mgr. Lenka Bošková, počet žiakov 24 (12 dievčat a 12 chlapcov)
[D] Die Klasse 5.A, Klassenlehrerin Mgr. Lenka Bošková, Schüller 24 (12 Mädchen und 12 Jungen)
[GB] The class 5.A, the teacher Mgr. Lenka Bošková, students 24 (12 girls and 12 boys)
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] V škole sa učíme rôzne predmety..: Slovenský jazyk a literatúru, matematiku, zemepis, anglický alebo nemecky jazyk, náboženstvo, dejepis, hudobnú výchovu, prírodopis, prácu s počítačmi. Najradšej máme prírodopis.
[D] In der Schule lernen wir verschiedene Schulfächer: e slowakiche Schprache und e Literature, e Mathematik, e Biologie, e englisch oder deutsche Sprache, e Religion, e Geschichte, e Musik, e Arbeit mit Computer. Am liebsten haben wir Biologie.
[GB] In our school we are learning variously objects: slovak language and literature, math, biology,, geography, english or germany language, religion studies, history, music, information technology. Our subject is biology.
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Veľmi zaujímavé v našej triede sú stoličky. Miznú každý deň. V triede máme na stenách namaľované kvety a slimákov. Sú veľmi pekné.
[D] Sehr interessant in unserer Klasse sind e Stühle. Sie verschwinden jeden tag. In der Klasse haben wir an der Wand e Blumen und e Schnecken gemalt. Sie sind sehr schön.
[GB] Chairs are very interested in our classroom. They clear off every day. There are flowers and snail paiting on the wall in our classroom. They are very nice.
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naše mesto Košice je druhé najväčšie mesto v Slovenskej republike. Je známe produkciou ocele. Cez mesto tečie rieka Hornád.
[D] Unsere Stadt Košice ist die zweite grosste Stadt in der Slowakei. Die Stadt ist mit der Eisenproduktion bekannt. Durch e Stadt gliesst r Fluss Hornad.
[GB] Our town Košice in a second largest town in Slovakia. Across Košice flow a river Hornad.
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] V meste Košice sa nachádza veľa pamiatok. V centre mesta sa nachádza Dóm sv. Alžbety a zvonkohra.
[D] In der Stadt Košice befindet sich zu viel e Denkwürdigkeiten. Im Zentrum befindet sich r Dom heilige Alžbeta und e Glöckchenmaschine.
[GB] There are many historical buildings in Košice. In the center of the town there is Cathedral of St. Elizabeth and a peal.


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger