Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ Jenisejská ul., trieda 5. B

 Škola - Schule - School
Základná škola
Jenisejská ul č. 22
Košice
Slovenská republika
E-mail: zszjenisejska22@szm.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Naša trieda: Triedna učiteľka: Katarína Vajdová, počet žiakov: 24, počet chlapcov v triede: 10, počet dievčat v triede: 14
[D] Unsere Klasse: Die Klassenlehrerin: Katarína Vajdová, Schüler: 24, Jungen: 10, Mädchen: 14
[GB] Teacher: Katarína Vajdová, pupils: 24, boys: 10, girls: 14
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Naše základné predmety sú slovenský jazyk a matematika, učíme sa aj dejepis, zemepis, prírodopis, technickú, hudobnú, výtvarnú a telesnú výchovu. Sme jazyková trieda a sme rozdelení na angličtinárov a nemčinárov. Takmer všetci žiaci našej triedy sa prihlásili na počítačový krúžok.
[D] Unsere Schulfächer sind: slowakiche Sprache, Mathematik, Geschichte, Erkunde, Biologie, Musik, Kunst und Sport. In unsere Klasse sind die Schüler, die entweder Englisch oder Deutsch lerner. East jeder Schüler besucht Computerunterricht.
[GB] Our basic subjects are Slovak language and maths, but we also have History, Geography, Biology, Music, Art and P.E. We are language class and we are dividid to two groups - English and German. Nearly all boys and girls from our class attend Computer Studies.
 Zajímavost ve třídě - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Ako každá iná trieda aj naša je niečím výnimočná a zaujímavá. Väčšina našich žiakov sa venuje rôznym mimoškolským aktivitám. Je to buď výtvarná a hudobná výchova, basketbal či futbal, alebo rôzne iné krúžky. Mnohí z nás sa zapájajú do súťaží a reprezentácie našej školy.
[D] Wie jere andere Klasse, auch unsere hat etwas besonderes und interessantes. Viele von uns widmen sich dußerschulischen aktivitäten. Sie besuchen Kunstschule, Musikchule, Basketball, Futßall oder andere Kreise. Viele representieren unsere Schule.
[GB] How each classroom our classroom is exceptienae and interesting too. Most of our pupies devot their time to extra curriculim activities. Its Art, Music, basketball, foothball or the other activities. Most of us take part in varios quizes and competitions.
 Naše město - Unsere Stadt - Our town
[SK] Mesto Košice je na východe Slovenska. Je dosť veľké a má krásne historické centrum. Jeho erb je najstarší v Európe. Košice majú aj letisko.
[D] Unsere Stadt liegt in ostslowakei. Sie ist riemlich graß und hat einwunderbares Stadtzentrum. Stadtwappen gehört za den älterten in Europa. Wir haben auch einen Flugplatz.
[GB] Košice is situated on east of Slovakia. Its quite large and it has a beautiful historical centre. Its coat- of- arms is the oldest in Europe. There is the airportin our town, too.
 Zajímavost z okolí - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] V blízkosti našej školy sa nachádza jazero, preto naše sídlisko dostalo názov "Nad jazerom". Vedľa jazera je ihrisko, kde sa môžeme hrať. Žiaci našej školy môžu v družine navštevovať blízke kino Malibu.
[D] In der Nähe von unsere Schule befindet sich ein see, deshalbl unsere Siedlung, die siedlung űber den See. Nehen dem See iste in großer Spielplatz, wo wir spielen kőnnen. Die Schűler kőnnen das Kino Malibu besuchen.
[GB] There is a lake near our school, so our habitation is called "Nad jazerom" by them. There is a playground next to lake, where we can play. Boys and girls from our schoolcan go to the cinema called Malibu, too.