Představujeme se 2003/2004
Projekt ÚPPPV PdF Univerzity Hradec Králové na podporu vstupu ČR do EU
Informace o projektu naleznete na adrese: http://kmen.uhk.cz


ZŠ ĽUDOVÍTA FULLU, KOŠICE, trieda 3. B

 Škola - Schule - School
Základná škola Ľudovíta Fullu
Maurerová 21
04021 Košice
Slovenská republika
E-mail: projekty@zsmaurerke.edu.sk
URL: http://www.zsmaurerke.edu.sk
 Naša trieda - Unsere Klasse - Our class
[SK] Trieda: 3.B Triedna učiteľka: Mgr. Alena Kopkášová, Počet chlapcov: 10, Počet dievčat: 9
[D] Die Klasse 3.B, die Klassenlehrerin: Mgr. Alena Kopkášová, Jungen: 10, Mädchen: 9
[GB]
 Čo sa učíme - Wir lernen - What are we learning
[SK] Učíme sa slovenský jazyk, matematiku, prírodovedu a vlastivedu a sme trieda s rozšíreným vyučovaním nemeckého jazyka. Najradšej máme výtvarnú výchovu, nemecký jazyk a radi cvičíme s našou pani učiteľkou v telocvični, ktorá je veľmi veľká.
[D] Wir lernen Slovakisch, Matemathik, Naturgeschichte und Heimatkunde. Wir sind eine Klasse mit erweiterten Unterricht der deutschen Sprache. Am liebsten haben wir mallen, Deutsch und turnen gern mit unser Frau Lehrerin in der Turnhalle. Die Turnhalle ist sehr gross.
[GB]
 Zaujímavosť v triede - Besonderheit in unserer Klasse - The interesting thing in the class
[SK] Máme radi zvieratká a preto sme si urobili nástenku so zvieratkami, ktoré máme najradšej. Z nástenky sa na nás každý deň pozerajú, ako sa učíme a cez prestávky na nás dávajú pozor.
[D] Wir haben gern Tiere, die Tiere haben wir an der Wandzeitung in der Klasse. Jeden Tag schauen sie auf uns wie wir lernen und in der Pause passen sie auf uns auf.
[GB]
 Naše mesto - Unsere Stadt - Our town
[SK] Naše Košice sú druhé najväčšie mesto na Slovensku. Majú bohatú históriu a máme krásne historické centrum mesta, kam chodí veľa turistov. Každý rok máme v máji dni mesta Košice, ktoré chodí oslavovať celá naša trieda. Je tam vždy veľmi veselo. Máme radi naše Košice.
[D] Unsere Stadt ist die zweit grosste Stadt in der Slowakei. Die Stadt hat eine reiche Historie. Sie hat ein schones historisches Zentrum, das Zentrum besuchen viele Touristen. Jedes Jahr im Mai ist die Feier "Tage der Statd Košice". Diese Feier besucht auch unsere Klasse. Dort haben wir alle viel Spass. Unsere Stadt haben wir gern.
[GB]
 Zaujímavosť z okolia - Besonderheit der Umgebung - Point of interest
[SK] Detská železnica v Čermeľskom údolí. Železnica vznikla v rokoch 1955-56 a bola postavená ako pionierska železnica. Má dve lokomotívy a volajú sa Danka a Janka. Odnesú nás do areálu Alpinka, kde sa všetci zahráme a dobre najeme.
[D] Der Kinderzug im Čermelľ Tall. Der Kinderzug erstand im Jahre 1955-56 und war gebaut als ein Jugend Bahnhof. Der Kinderzug hat zwei Lokomotive, sie heissen Danka und Janka. Wir fahren gern mit dem Kinderzug in den Areal Alpinka, wo wir spielen und gut essen konnen.
[GB]


Klikněte na obrázku a ukáže se větší - Click on any image to view it larger