PROJEKT PRAVĚK


Místo: ZŠ Žižkova, Turnov

Děti probírají ve vlastivědě české dějiny. Protože je to pro ně něco
úplně nového, zkusili jsme jim život našich předků přiblížit formou projektu. Ten probíhal
současně ve třech pátých třídách. K jeho realizaci jsme si vyhradili celý den a děti měly
možnost zorganizovat si svůj čas k tomu, aby ve skupinách zpracovaly zadaná témata z období
pravěku. Jako materiály dětem sloužily různě veliké papíry, psací potřeby, široká škála přírodních materiálů či modelovací hmota "terracotta".

Všichni byli prací na projektu velice zaujati. Pravěká atmosféra prostupovala celou
školou, zvláště, když děti opracovávaly kamenné nástroje. Na závěr každá skupina prezentovala
výsledky své práce, hodnotila a sdělovala dojmy a zážitky. Vyvrcholením projektu
byla souhrnná "umělecko-historická"expozice ve sborovně, která byla po celý následující
týden přístupná ostatním žákům školy.
Zpracovala v rámci volitelného předmětu "Didaktické využití internetu" Petra Pimperová,
2. roč. ZS 1, skup. SP